Loading... Please wait

ท่านคิดว่ากลุ่มประเทศใดต่อไปนี้เป็นตลาดอัญมณีและเครื่องประดับที่น่าสนใจรุกเจาะตลาดในปี 2562


โหวตทั้งหมด >>
อ่านต่อทั้งหมด >>

กระแสเทคโนโลยี กับการเป็น Craft & Creative Economy ของธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ

02/01/2562
นวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ ถูกนำมาใช้และมีบทบาทในหลากหลายธุรกิจ ทั้งเพื่อการพัฒนาสินค้าและบริการ และเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค แต่นอกจากจะมีผลดีทั้งต่อธุรกิจและผู้บริโภคแล้ว ในบางสถานการณ์ก็สามารถสร้างความปั่นป่วนในทางใดทางหนึ่งได้ด้วย ดังเช่นที่ ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวาณิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ระบุในงานเสวนาที่จัดขึ้นโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ว่า เทคโนโลยีเป็นทั้งโอกาสและความเสี่ยงสำหรับภาคธุรกิจของไทย ถ้าสามารถนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ในการดำเนินธุรกิจให้มีความเหมาะสมย่อมสร้างโอกาสความสำเร็จได้ แต่หากไม่สามารถปรับตัวรับมือการกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมได้ทัน ก็จะกลายเป็นความเสี่ยงขึ้นมาได้ นอกจากนี้แล้วเทคโนโลยียังส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและตลาดแรงงานอีกด้วย
 
อย่างไรก็ตามยังมีกลุ่มงานอยู่ 3 ประเภท (3H) ที่จะไม่ได้รับผลกระทบ หรือถ้าได้รับผลกระทบก็จะไม่มากนัก คือ หนึ่ง กลุ่มงานประเภทงานฝีมือ (Hand)  สอง กลุ่มที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ (Head)  และ สาม กลุ่มที่ใช้ความเอาใจใส่ (Heart) โดยงานทั้งสามกลุ่มนี้ควรจะต้องถูกปรับเปลี่ยนและยกระดับให้เท่าทันกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในปัจจุบันด้วยการทำให้เป็นกลุ่มเศรษฐกิจ 3 ประเภท (3C) ดังนี้
 
- เศรษฐกิจประณีต (Craft Economy) เป็นเศรษฐกิจที่การผลิตสินค้าและบริการต้องใช้ความประณีต และมีมูลค่าสูง เช่น การผลิตเฟอร์นิเจอร์สั่งทำพิเศษ เป็นต้น
 
- เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) เป็นเศรษฐกิจที่การผลิตสินค้าและบริการต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์สูง เช่น การออกแบบแฟชั่น เป็นต้น
 
- เศรษฐกิจใส่ใจ (Care Economy) เป็นเศรษฐกิจที่การผลิตสินค้าและบริการต้องการการดูแลเอาใจใส่ ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ และความต้องการของผู้บริโภคหรือผู้ใช้บริการ เช่น การดูแลผู้สูงอายุ เป็นต้น
 
            

จากที่กล่าวมาข้างต้น เห็นได้ว่าธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับอาจจะไม่ได้รับผลกระทบจากเทคโนโลยีมากนัก เพราะจัดอยู่ในกลุ่มของเศรษฐกิจประณีต และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ที่กระบวนการการผลิตอัญมณีและเครื่องประดับล้วนต้องอาศัยความละเอียด ความประณีตในการผลิตชิ้นงาน รวมทั้งความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบอีกด้วย ถึงอย่างนั้น ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับก็ควรจะปรับตัวให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ เห็นได้จากในตอนนี้ที่ภาคอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับมีการการนำเทคโนโลยี Blockchain มาใช้ในการสร้างเครือข่ายข้อมูลของอัญมณีและเครื่องประดับต่างๆ ตั้งแต่เหมือง การเจียระไน การขึ้นตัวเรือนเครื่องประดับ ผู้ค้าเครื่องประดับ การตรวจสอบคุณภาพ ไปจนถึงผู้ซื้อเครื่องประดับ นี่ถือเป็นตัวอย่างการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับภาคอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดี เพราะนอกจากภาคธุรกิจจะสามารถติดตาม และควบคุมต้นทุนการผลิตที่เป็นประโยชน์จากเทคโนโลยีได้แล้ว ยังสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในยุคสมัยใหม่ที่มีความใส่ใจในเรื่องของแหล่งที่มาของสินค้ามากขึ้นได้อีกด้วย สำหรับในแง่มุมของแรงงานนั้น แรงงานในภาคอุตสาหกรรมนี้ถือว่าเป็นการใช้แรงงานที่เข้มข้น เนื่องจากต้องใช้ทักษะ ความชำนาญ ความคิดสร้างสรรค์ และความประณีตละเอียดอ่อนสูงมากในการทำงาน ดังนั้น แรงงานควรที่จะรักษาไว้ซึ่งประสิทธิภาพและคุณภาพ รวมทั้งพัฒนาในด้านต่างๆ อยู่เสมอ เพื่อให้สามารถเป็นแรงงานที่อยู่ในความต้องการของตลาดได้อย่างต่อเนื่องนั่นเอง

                        
 
เทคโนโลยีเป็นเหมือนเหรียญสองด้าน ถ้าภาคธุรกิจและแรงงานไม่สามารถปรับตัวและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ ก็จะติดอยู่ในด้านลบของเหรียญ แต่หากสามารถตามกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีได้ทัน มีการปรับตัว และมีการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม ก็จะทำให้อยู่รอดในยุคที่มีการแข่งกันสูงได้อย่างแน่นอน
 
 
ศูนย์ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับ
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
มกราคม 2562
 
------------------------------------------
ข้อมูลอ้างอิง

1) ฉาย 3 ภาพอนาคตไทย ดิจิทัลป่วนเศรษฐกิจ แนะสร้าง “3C’ รับมือ. มติชน. Retrieved December 11, 2018, from https://www.iqnewsclip.com.
 
2) ธุรกิจไทยเร่งปรับตัว รับเทคโนโลยีสมัยใหม่. กรุงเทพธุรกิจ. Retrieved December 11, 2018, from https://www.iqnewsclip.com.


เอกสารแนบ _Craft-Economy_0162.pdf Download


แสดงความคิดเห็น