Infographic

อินโฟกราฟิกการค้าอัญมณีและเครื่องประดับของไทย

ปี 2562

ส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยไตรมาสแรกปี 2562

ารส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยในไตรมาสแรก ปี 62 ลดลง 1.18% หรือมีมูลค่า 3,166.98 ล้านเหรียญสหรัฐ นับเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญในอันดับที่ 3 ของสินค้าส่งออกโดยรวมของไทย แต่หากหักมูลค่าการส่งออกไม่รวมทองคำฯ พบว่า การส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่แท้จริงมีมูลค่า 1,958.15 ล้านเหรียญสหรัฐ ปรับตัวลดลง 6.02% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยปัจจัยสำคัญมาจากเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าสำคัญชะลอตัว และค่าเงินบาทแข็ง

ส่งออกอัญมณีไทยและเครื่องประดับไทย 2 เดือนแรกปี 2562

การส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2562 เติบโตได้ร้อยละ 1.41 หรือมีมูลค่า 2,182.39 ล้านเหรียญสหรัฐ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561 ที่มีมูลค่า 2,152.05 ล้านเหรียญสหรัฐ นับเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญในอันดับที่ 3 และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.38 ของสินค้าส่งออกโดยรวมของไทย ทั้งนี้ เมื่อหักทองคำออก การส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่แท้จริงมีมูลค่า 1,372.88 ล้านเหรียญสหรัฐ ปรับตัวลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าร้อยละ 3.87

ส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทย (ไม่รวมทองคำ) เดือนแรกปี 2562

การส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยในเดือนมกราคม 2562 หดตัวลดลงร้อยละ 16.56 หรือมีมูลค่า 807.45 ล้านเหรียญสหรัฐ เมื่อเทียบกับช่วงเดือนแรกของปี 2561 ที่มีมูลค่า 967.72 ล้านเหรียญสหรัฐ นับเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญในอันดับที่ 4 และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.25 ของสินค้าส่งออกโดยรวมของไทย เมื่อหักทองคำออกพบว่า การส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่แท้จริงมีมูลค่า 504.74 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากเดือนแรกของปีก่อนหน้าร้อยละ 3.50

ปี 2561

ส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทย (ไม่รวมทองคำ) ปี 2561

การส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยไม่รวมทองคำในปี 2561 ทำรายได้ 7,604.64 ล้านเหรียญสหรัฐ เติบโตสูงขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า 6.96% โดยสินค้าส่งออกสำคัญส่วนใหญ่ขยายตัวได้ไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับทอง เพชรเจียระไน พลอยเนื้อแข็งและพลอยเนื้ออ่อนเจียระไน รวมถึงเครื่องประดับเทียม โดยตลาดหลักเดิมของไทยอย่างสหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป ยังคงมีมูลค่าเติบโตได้เป็นอย่างดี ส่วนตลาดสำคัญอื่นๆ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง ซึ่งไทยส่งออกสินค้าหลักอย่างเครื่องประดับทองไปยังกลุ่มประเทศนี้ได้มากขึ้น ส่วนอินเดีย ไทยส่งออกเพชรเจียระไน ซึ่งเป็นสินค้าหลักได้เพิ่มขึ้น ในขณะที่ตลาดจีน เติบโตได้ดีจากการส่งออกเครื่องประดับเงิน สำหรับอาเซียน สิงคโปร์ยังคงเป็นตลาดส่งออกหลักของไทยในภูมิภาคนี้ โดยเครื่องประดับเทียมจากไทยขยายตัวได้สูงในตลาดนี้ ส่วนรัสเซียและกลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราช ที่แม้จะมีมูลค่าลดลงจากการส่งออกไปยังยูเครนและอาร์เมเนียได้น้อยลง แต่การส่งออกไปยังรัสเซีย ตลาดหลักของไทยในภูมิภาคนี้ยังคงขยายตัวได้ โดยสินค้าส่งออกหลักไปยังตลาดนี้เป็นเครื่องประดับเงินที่เติบโตสดใส

ส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทย (ไม่รวมทองคำ) 11 เดือนแรก ปี 2561

การส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยในระหว่างเดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2561 มีมูลค่าลดลงร้อยละ 7.72 หรือมีมูลค่า 11,101.54 ล้านเหรียญสหรัฐ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2560 ที่มีมูลค่า 12,030.82 ล้านเหรียญสหรัฐ นับเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญในอันดับที่ 3 และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.77 ของสินค้าส่งออกโดยรวมของไทย ทั้งนี้ หากพิจารณามูลค่าการส่งออกไม่รวมทองคำพบว่า การส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่แท้จริงมีมูลค่า 7,133.58 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งมีมูลค่าเติบโตสูงขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าร้อยละ 7.29

×
140 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 4 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์: 0 2634 4999 ต่อ 444
โทรสาร: 0 2634 4970