ความท้าทายการค้าปลีกอัญมณีและเครื่องประดับแบบ OMNI-Channel

Oct 19, 2020
1861 views
1 share

        ผลจากมาตรการ Lock Down และ Social Distancing ทำให้สถานที่ค้าปลีก เช่น ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า ต้องปิดตัวชั่วคราว สร้างผลกระทบเป็นระยะเวลาหลายเดือน อีกทั้งยังมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค และโครงสร้างอุตสาหกรรมค้าปลีกอีกด้วย แต่ท่ามกลางวิกฤตก็ยังสามารถแปรผันเป็นโอกาสและเกิดกระแสนิยม อุตสาหกรรมค้าปลีกรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า “New Retail” 

        New Retail  หรือค้าปลีกยุคใหม่ คือการทำธุรกิจในรูปแบบ OMNI-Channel คือการผสานระหว่าง Offline to Online และ Online to Offline แต่หัวใจของโมเดลค้าปลีกรูปแบบนี้ คือ การนำเสนอประสบการณ์การช้อปปิ้ง อย่างไร้รอยต่อ (Seamless Experience) 


ที่มา : https://properea.com/  

        ในปัจจุบันร้านค้าปลีกอัญมณีและเครื่องประดับหลากหลายแบรนด์เริ่มหันมาทำธุรกิจในรูปแบบ OMNI-Channel มากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น Cartier ซึ่งถือเป็นผู้บุกเบิกการค้าปลีกอัญมณีและเครื่องประดับแบบ OMNI-Channel โดยในปี 2018 Cartier ได้มีการปรับปรุงแพลตฟอร์มดิจิทัลของแบรนด์และขยายไปสู่ออนไลน์ผ่าน ทาง Purchase Concierge ซึ่งนำเสนอบริการ e-services มากมายเพื่อนำประสบการณ์และความสะดวกไปสู่ลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการสั่งสินค้าผ่านทางเว็บไซต์และสามารถเลือกรับสินค้าที่ร้านค้าหรือที่บ้าน นอกจากนี้ยังสามารถนัดหมายเวลาล่วงหน้าเพื่อเข้ารับบริการแกะสลักบนตัวเรือนเครื่องประดับรวมถึงการปรับขนาดสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ได้ และยังมี Chatbot ที่สามารถตอบโต้กับผู้ซื้อได้ตลอด 24 ชั่วโมง


ที่มา : https://www.cartier.com/ 

        สำหรับผู้ค้าปลีกอัญมณีในประเทศไทยก็เริ่มมีการปรับกลยุทธ์มาใช้ช่องทางการค้าแบบ OMNI- Channel ยกตัวอย่างเช่น แบรนด์ Jubilee Diamond ที่ได้นำเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้มากขึ้น โดยสินค้าที่วางจำหน่ายบนหน้าเว็บไซต์จะเหมือนกับสินค้าที่วางจำหน่ายในร้านออฟไลน์ มีโปรโมชั่นแบบเดียวกัน อีกทั้งผู้ซื้อยังสามารถเลือกขนาด เลือกแบบหรือแม้กระทั่งสีของสินค้าได้ โดยที่ไม่ต้องเดินทางไปที่ร้าน นอกจากนี้ Jubilee Diamond ยังมีช่องทางการชำระเงินให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็น การชำระเงินผ่านบัตรเครดิต/เดบิต หรือเลือกเก็บเงินปลายทาง ทั้งยังสามารถเลือกการจัดสั่งสินค้าได้อีกด้วย นอกจากนี้ผู้ซื้อสามารถนำสินค้าที่ซื้อผ่านทางช่องทางออนไลน์ มารับบริการซ่อมแซม ณ หน้าร้าน Jubilee Diamond ทุกสาขาได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย


ที่มา : https://shopping.jubileediamond.co.th/

        อย่างไรก็ตามการทำธุรกิจแบบ OMNI-Channel สำหรับอัญมณีและเครื่องประดับยังถือเป็นความท้าทายอย่างมาก ผู้ค้าปลีกที่มีความสนใจควรมีการศึกษาข้อมูลให้ละเอียดเพื่อเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของตัวเอง


ข้อมูลอ้างอิง


1) https://multidev.com/blog/multi-channel-retailing/5-principles-for-omni-channel-jewelry-retail/11/27/2019. Retrieved September 3, 2020
2) New Retail. Retrieved August 26 , 2020. From https://www.smeone.info/category-detail/8439 .
3) https://multidev.com/blog/multi-channel-retailing/5-principles-for-omni-channel-jewelry-retail/11/27/2019. Retrieved August 26 , 2020.
4) https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/798198. Retrieved September 17 , 2020

เอกสารแนบ


ความคิดเห็น


ความท้าทายการค้าปลีกอัญมณีและเครื่องประดับแบบ OMNI-Channel

Oct 19, 2020
1861 views
1 share

        ผลจากมาตรการ Lock Down และ Social Distancing ทำให้สถานที่ค้าปลีก เช่น ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า ต้องปิดตัวชั่วคราว สร้างผลกระทบเป็นระยะเวลาหลายเดือน อีกทั้งยังมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค และโครงสร้างอุตสาหกรรมค้าปลีกอีกด้วย แต่ท่ามกลางวิกฤตก็ยังสามารถแปรผันเป็นโอกาสและเกิดกระแสนิยม อุตสาหกรรมค้าปลีกรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า “New Retail” 

        New Retail  หรือค้าปลีกยุคใหม่ คือการทำธุรกิจในรูปแบบ OMNI-Channel คือการผสานระหว่าง Offline to Online และ Online to Offline แต่หัวใจของโมเดลค้าปลีกรูปแบบนี้ คือ การนำเสนอประสบการณ์การช้อปปิ้ง อย่างไร้รอยต่อ (Seamless Experience) 


ที่มา : https://properea.com/  

        ในปัจจุบันร้านค้าปลีกอัญมณีและเครื่องประดับหลากหลายแบรนด์เริ่มหันมาทำธุรกิจในรูปแบบ OMNI-Channel มากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น Cartier ซึ่งถือเป็นผู้บุกเบิกการค้าปลีกอัญมณีและเครื่องประดับแบบ OMNI-Channel โดยในปี 2018 Cartier ได้มีการปรับปรุงแพลตฟอร์มดิจิทัลของแบรนด์และขยายไปสู่ออนไลน์ผ่าน ทาง Purchase Concierge ซึ่งนำเสนอบริการ e-services มากมายเพื่อนำประสบการณ์และความสะดวกไปสู่ลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการสั่งสินค้าผ่านทางเว็บไซต์และสามารถเลือกรับสินค้าที่ร้านค้าหรือที่บ้าน นอกจากนี้ยังสามารถนัดหมายเวลาล่วงหน้าเพื่อเข้ารับบริการแกะสลักบนตัวเรือนเครื่องประดับรวมถึงการปรับขนาดสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ได้ และยังมี Chatbot ที่สามารถตอบโต้กับผู้ซื้อได้ตลอด 24 ชั่วโมง