นโยบายคุกกี้

 

นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookie Policy)

ประกาศการใช้คุกกี้นี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุกกี้ประเภทต่างๆ และเทคโนโลยีที่คล้ายกัน (“คุกกี้”) ที่มีการใช้งานบนเว็บไซต์และบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ (ต่อไปเรียกรวมกันว่า “เว็บไซต์”) ซึ่งควบคุมและจัดการโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (“GIT”) โดยประกาศนี้จะอธิบายว่า GIT ใช้คุกกี้อย่างไร เพื่ออะไร และท่านสามารถยอมรับและปฏิเสธการใช้คุกกี้อย่างไร

 

1. คุกกี้คืออะไร

คุกกี้เป็นไฟล์ข้อมูลขนาดเล็ก จัดเก็บในลักษณะของ text ไฟล์ โดยเว็บไซต์ของสถาบันจะส่งคุกกี้ไปยังเบราว์เซอร์ (Browser) ของท่าน และอาจมีการบันทึกลงในเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่ท่านใช้เข้าเว็บไซต์ ซึ่งคุกกี้มีประโยชน์สำคัญในการทำให้เว็บไซต์สามารถจดจำการตั้งค่าต่างๆ บนอุปกรณ์ของท่านได้ ทั้งนี้ ท่านสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ www.allaboutcookies.org

 

2. GIT ใช้คุกกี้อย่างไร

GIT จะใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ ที่คล้ายกัน เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ดังนี้

เพื่อช่วยจดจำข้อมูลเกี่ยวกับเบราว์เซอร์และการตั้งค่าของท่าน และช่วยให้ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ได้อย่างต่อเนื่อง และเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้บริการ

เพื่อช่วยประเมินประสิทธิภาพและผลการให้บริการเว็บไซต์ที่ยังทำงานได้ไม่ดีและควรปรับปรุง

เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมและใช้บริการเว็บไซต์ ที่จะทำให้ GIT เข้าใจว่าผู้คนมีความสนใจอะไร และมีการใช้บริการของ GIT อย่างไร

เพื่อให้ GIT ได้ส่งมอบประสบการณ์ในการใช้บริการเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้นให้กับท่าน รวมถึงช่วยให้ GIT สามารถส่งมอบบริการและการประชาสัมพันธ์ได้ตรงตามสิ่งที่ท่านสนใจ

ทั้งนี้ บริการต่างๆ ของ GIT อาจให้บริการแยกอยู่ในหลายเว็บไซต์ โดยในแต่ละเว็บไซต์อาจมีการใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อรวมกัน โดยท่านสามารถดูได้จากรายละเอียดของประเภทคุกกี้ที่มีการใช้งานบนเว็บไซต์นั้น

 

3. GIT ใช้คุกกี้อะไรบ้าง

เว็บไซต์ GIT มีการใช้คุกกี้ทั้งของ GIT (First party cookies) และคุกกี้ที่เป็นของบุคคลอื่น (Third party cookies) ซึ่งกำหนดและตั้งค่าโดยผู้ให้บริการบุคคลภายนอก เช่น บริษัทภายนอกที่ GIT ใช้บริการ เพื่อเพิ่มเติมคุณสมบัติของการทำงานให้กับเว็บไซต์ของ GIT

 

คุกกี้ ที่ GIT ใช้ อาจแบ่งได้ 2 ประเภทตามการจัดเก็บ คือ

Session Cookies เป็นคุกกี้ที่จะอยู่ชั่วคราวเพื่อจดจำท่านในระหว่างที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ GIT เช่น เฝ้าติดตามภาษาที่ท่านได้ตั้งค่าและเลือกใช้ เป็นต้น และจะมีการลบออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน เมื่อท่านออกจากเว็บไซต์หรือได้ทำการปิดเว็บเบราว์เซอร์

Persistent Cookie เป็นคุกกี้ที่จะอยู่ตามระยะเวลาที่กำหนดหรือจนกว่าท่านจะลบออก คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของ GIT จดจำท่านและการตั้งค่าต่างๆ ของท่านเมื่อท่านกลับมาใช้บริการเว็บไซต์อีกครั้ง ซึ่งจะช่วยให้ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

 

คุกกี้ที่จำเป็นต่อการให้บริการ (Strictly Necessary Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของ GIT เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของ GIT ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้

 

คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลใช้งาน (Performance Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้ GIT เห็นการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ของ GIT รวมถึงหน้าเพจหรือพื้นที่ใดของเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่นๆ GIT ยังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ และเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งาน อย่างไรก็ดี ข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ GIT ไม่สามารถทราบปริมาณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได้

ดังที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น บริการต่างๆ ของ GIT อาจมีการให้บริการแยกอยู่ในหลายเว็บไซต์ ดังนั้นในแต่ละเว็บไซต์อาจเลือกใช้ประเภทคุกกี้ที่แตกต่างกันตามความเหมาะสมและจำเป็นต่อการให้บริการนั้นๆ ซึ่ง GITจะแสดงข้อมูลและรายละเอียดคุกกี้แต่ละประเภท รวมถึงชื่อคุกกี้ที่มีการใช้งานบนเว็บไซต์หน้าแรกของแต่ละบริการ โดยเป็นข้อความแบนเนอร์แจ้งการใช้คุกกี้ และมีลิงก์ (การตั้งค่า) ที่ท่านสามารถคลิกเข้าไปอ่านรายละเอียดของคุกกี้แต่ละประเภทที่มีการใช้งานบนบริการนั้นได้

 

4. ท่านจะจัดการคุกกี้อย่างไร

เบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะมีการตั้งค่าให้ยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติ แต่ท่านสามารถเลือกยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี้จากบริการของ GIT ได้ตลอดเวลา โดยการตั้งค่าบนเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งาน

โดยลิงก์ด้านล่างนี้จะนำท่านไปสู่บริการ “การช่วยเหลือ” ของเบราว์เซอร์ต่างๆ ซึ่งเป็นที่นิยมใช้งานได้มีการบริการไว้ ท่านสามารถค้นหาข้อมูลการจัดการคุกกี้ของเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งานได้

-  Internet Explorer https://support.microsoft.com/en-us/topic/delete-and-manage-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

-  Microsoft Edge https://support.microsoft.com/en-us/help/4534105

-  Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

-  Firefox http://support.mozilla.org/en-US/kb/Cookies

-  Safari https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/sfri11471/mac

-  Safari iOS https://support.apple.com/en-us/HT201265

-  Android http://support.google.com/chrome/answer/2392971?hl=en-GB

ทั้งนี้ โปรดทราบว่า หากท่านเลือกที่จะปิดการใช้งานคุกกี้บนเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน ท่านอาจพบว่าบางส่วนของเว็บไซต์ของ GIT ไม่สามารถทำงานหรือให้บริการได้เป็นปกติ GIT จะไม่รับผิดชอบและ GIT ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ รวมทั้งเนื้อหาในเว็บไซต์ต่างๆ ที่กล่าวมาข้างบน สำหรับข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติมในเรื่องนี้ ท่านสามารถเข้าไปอ่านได้ https://www.aboutcookies.org/how-to-delete-cookies

 

5. การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก

เว็บไซต์ของ GIT อาจมีลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอก รวมถึงอาจมีการฝังเนื้อหาหรือวีดีโอที่มาจากโซเชียลมีเดีย เช่น YouTube หรือ Facebook เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้ท่านเข้าถึงเนื้อหาและสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นบนโซเชียลมีเดียจากเว็บไซต์ของ GIT ได้ ซึ่งเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอกจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยที่ GIT ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรเข้าไปอ่านและศึกษานโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย

 

6. การเปลี่ยนแปลงประกาศ

ประกาศนี้อาจมีการปรับปรุงเป็นครั้งคราวเพื่อความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง และ GIT จะมีการแจ้งประกาศที่มีการปรับปรุงใหม่บนเว็บไซต์นี้ GIT ขอให้ท่านหมั่นเข้ามาตรวจสอบเว็บไซต์นี้อย่างสม่ำเสมอ

 

7. ช่องทางการติดต่อสถาบัน

หากท่านมีข้อสงสัยหรือมีข้อกังวลเกี่ยวกับประกาศนี้ หรือมีคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้ของ GIT สามารถติดต่อได้ที่

 

1. สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

140, 140/1-3, 140/5 อาคารไอทีเอฟ-ทาวเวอร์ ชั้นที่ 1-4, 6 ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทร. 0 2634 4999 โทรสาร 0 2634 4970

อีเมล: jewelry@git.or.th

 

2. เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

140, 140/1-3, 140/5 อาคารไอทีเอฟ-ทาวเวอร์ ชั้นที่ 1-4, 6 ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทร. 0 2634 4999 ต่อ 611 โทรสาร 0 2634 4970

อีเมล: dpo@git.or.th

 

เราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ นโยบายคุกกี้   ตั้งค่า ยอมรับ

×
140 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 4 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์: 0 2634 4999 ต่อ 444
โทรสาร: 0 2634 4970
external-site