WJI 2030 เพื่อความยั่งยืนสู่ SME ในอุตสาหกรรมนาฬิกาและเครื่องประดับทั่วโลก

Mar 27, 2023
1346 views
0 share

        ในช่วงแห่งการแพร่ระบาดของโควิด-19 ไม่เพียงแต่ปัญหาการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิตที่เกิดขึ้นทั่วโลก ยังมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วโลก ทำให้ทั้งองค์กรระหว่างประเทศ หน่วยงานต่างๆ ร่วมกันกำหนดมาตรการหรือสร้างมาตรฐานให้เกิดขึ้น เพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ในด้านการผลิตมีการลดการสร้างมลพิษ มีการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ หรือรีไซเคิล กลายเป็นกระแสที่แผ่ขยายเข้าไปสู่ทุกวงการ

        ในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ก็เป็นอีกอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีการตื่นตัวกับเรื่องดังกล่าว โดยมีองค์กรระหว่างประเทศในอุตสาหกรรมนี้ต่างพากันขยายความร่วมมือ สร้างความตระหนักให้เกิดขึ้น อย่างเช่น โครงการ Watch & Jewellery Initiative (WJI 2030) ซึ่งจุดเริ่มต้นของ WJI 2030 นั้น เกิดจากความร่วมมือกันของ Cartier และ Kering ในเดือนตุลาคม 2021 โดยมีหลักสำคัญ 3 ประการ คือ 

  • สร้างเสริมการฟื้นฟูสภาพภูมิอากาศ มีเป้าหมายมุ่งเน้นการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนให้อุณหภูมิโลกไม่เพิ่มขึ้นเกินกว่า 1.5oC ภายในปี 2030 และทำให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2050
  • อนุรักษ์ทรัพยากร การจัดหาวัตถุดิบของภาคอุตสาหกรรมต้องให้ความสำคัญกับผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพและแหล่งน้ำ โดยใช้หลักพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่เชื่อถือได้มาวัดผลกระทบที่เกิดขึ้นได้ 
  • การยอมรับความแตกต่าง สร้างแนวทางส่งเสริมการยอมรับความแตกต่างและคุณค่าของการมีส่วนรับผิดชอบตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน

        นอกจาก 2 ผู้ก่อตั้งแล้ว ยังมีสมาชิกในโครงการ ได้แก่ Boucheron, Chanel, CIBJO, Eurodiamonds, GIA, Gucci, IWC Schaffhausen, PANDORA, Panerai, Rosy Blue, Rubel & Ménasché, Swarovski และ UFBJOP เป็นต้น ยิ่งไปกว่านั้น WJI 2030 ยังร่วมมือกับ RJC เพื่อขยายการรับรู้ให้การดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวให้เห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้น

        ล่าสุด WJI 2030 ได้ร่วมมือกับ UN Global Compact (UNGC) ซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ ที่มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรธุรกิจในการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งสององค์กรร่วมกันจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเพื่อความยั่งยืน SME SDG 2030 ขึ้น ด้วยเป้าหมายหลัก คือ การให้ความรู้ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDG) แก่ผู้ประกอบการ SME ในอุตสาหกรรมนาฬิกาและเครื่องประดับทั่วโลก

        ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อความยั่งยืนนี้ จะจัดหาโปรแกรมการศึกษาที่สำคัญจาก UNGC และหุ้นส่วนหลัก เพื่อแนะนำและให้ความรู้ในหลักความยั่งยืนให้ผู้ประกอบการ SME ใช้เป็นแนวทางปรับปรุงให้เกิดความโปร่งใสและกระบวนการที่ยั่งยืนตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) นอกจากการให้ความรู้ดังกล่าวแล้ว ศูนย์ฯ ยังมีเป้าหมายในการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาดึงดูดคนรุ่นใหม่ให้สนใจมาฝึกฝนฝีมือช่างและทักษะอื่นๆ ด้วย

        เนื่องด้วยผู้ประกอบการ SME ในอุตสาหกรรมนาฬิกาและเครื่องประดับทั่วโลก คิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 70% ของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมนี้ จึงถือเป็นหัวใจสำคัญของอุตสาหกรรมนี้ ที่จะมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจ ด้วยการนำแนวทาง SDG มาสร้างความร่วมมือร่วมกัน เร่งให้เกิดการทำธุรกิจที่มีความรับผิดชอบ มีความโปร่งใส และการดำเนินงานที่คำนึงถึงความยั่งยืน ทั้งนี้ โครงการ WJI 2030 จะเริ่มคณะทำงานในเดือนมีนาคม 2023 นี้

 

ภาพการลงนามก่อตั้งโครงการ WJI 2030 จาก https://www.wjinitiative2030.org

        การสร้างขีดความสามารถผ่านการศึกษาและนำนวัตกรรมมาใช้ ไม่เพียงเป็นเครื่องมือพัฒนาผู้ประกอบการ SME ในอุตสาหกรรมนาฬิกาและเครื่องประดับ ให้สามารถก้าวไปตามแนวทางความยั่งยืนได้ แต่ยังเป็นการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างห่วงโซ่คุณค่าให้เกิดขึ้นตลอดทั้งอุตสาหกรรมด้วย


จัดทำโดย นายพุทธิพร วิชัยดิษฐ

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 


ข้อมูลอ้างอิง


1) Rapaport. 2023. Joint Sustainability Project Puts Focus on Small Businesses. [Online]. Available at: https://rapaport.com/news/joint-sustainability-project-puts-focus-on-small-businesses. (Retrieved February 16,2023).
2) Watch & Jewellery Initiative 2030. 2023. WJI 2030 launches SME SDG 2030 Solutions Lab with United Nations Global Compact. [Online]. Available at: https://www.wjinitiative2030.org. (Retrieved February 16,2023).
3) Watch & Jewellery Initiative 2030. 2022. GIA Joins Watch & Jewellery Initiative 2030. [Online]. Available at: https://www.wjinitiative2030.org/gia-joins-watch-jewellery-initiative-2030. (Retrieved February 17,2023).
4) RJC NEWS. 2021. CARTIER, KERING AND RJC LAUNCH ‘WATCH & JEWELLERY INITIATIVE 2030. [Online]. Available at: https://responsiblejewellery.com. (Retrieved February 17,2023).

เอกสารแนบ


ความคิดเห็น


WJI 2030 เพื่อความยั่งยืนสู่ SME ในอุตสาหกรรมนาฬิกาและเครื่องประดับทั่วโลก

Mar 27, 2023
1346 views
0 share

        ในช่วงแห่งการแพร่ระบาดของโควิด-19 ไม่เพียงแต่ปัญหาการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิตที่เกิดขึ้นทั่วโลก ยังมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วโลก ทำให้ทั้งองค์กรระหว่างประเทศ หน่วยงานต่างๆ ร่วมกันกำหนดมาตรการหรือสร้างมาตรฐานให้เกิดขึ้น เพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ในด้านการผลิตมีการลดการสร้างมลพิษ มีการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ หรือรีไซเคิล กลายเป็นกระแสที่แผ่ขยายเข้าไปสู่ทุกวงการ

        ในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ก็เป็นอีกอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีการตื่นตัวกับเรื่องดังกล่าว โดยมีองค์กรระหว่างประเทศในอุตสาหกรรมนี้ต่างพากันขยายความร่วมมือ สร้างความตระหนักให้เกิดขึ้น อย่างเช่น โครงการ Watch & Jewellery Initiative (WJI 2030) ซึ่งจุดเริ่มต้นของ WJI 2030 นั้น เกิดจากความร่วมมือกันของ Cartier และ Kering ในเดือนตุลาคม 2021 โดยมีหลักสำคัญ 3 ประการ คือ 

  • สร้างเสริมการฟื้นฟูสภาพภูมิอากาศ มีเป้าหมายมุ่งเน้นการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนให้อุณหภูมิโลกไม่เพิ่มขึ้นเกินกว่า 1.5oC ภายในปี 2030 และทำให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2050
  • อนุรักษ์ทรัพยากร การจัดหาวัตถุดิบของภาคอุตสาหกรรมต้องให้ความสำคัญกับผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพและแหล่งน้ำ โดยใช้หลักพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่เชื่อถือได้มาวัดผลกระทบที่เกิดขึ้นได้ 
  • การยอมรับความแตกต่าง สร้างแนวทางส่งเสริมการยอมรับความแตกต่างและคุณค่าของการมีส่วนรับผิดชอบตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน

        นอกจาก 2 ผู้ก่อตั้งแล้ว ยังมีสมาชิกในโครงการ ได้แก่ Boucheron, Chanel, CIBJO, Eurodiamonds, GIA, Gucci, IWC Schaffhausen, PANDORA, Panerai, Rosy Blue, Rubel & Ménasché, Swarovski และ UFBJOP เป็นต้น ยิ่งไปกว่านั้น WJI 2030 ยังร่วมมือกับ RJC เพื่อขยายการรับรู้ให้การดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวให้เห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้น

        ล่าสุด WJI 2030 ได้ร่วมมือกับ UN Global Compact (UNGC) ซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ ที่มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรธุรกิจในการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งสององค์กรร่วมกันจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเพื่อความยั่งยืน SME SDG 2030 ขึ้น ด้วยเป้าหมายหลัก คือ การให้ความรู้ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDG) แก่ผู้ประกอบการ SME ในอุตสาหกรรมนาฬิกาและเครื่องประดับทั่วโลก

        ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อความยั่งยืนนี้ จะจัดหาโปรแกรมการศึกษาที่สำคัญจาก UNGC และหุ้นส่วนหลัก เพื่อแนะนำและให้ความรู้ในหลักความยั่งยืนให้ผู้ประกอบการ SME ใช้เป็นแนวทางปรับปรุงให้เกิดความโปร่งใสและกระบวนการที่ยั่งยืนตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) นอกจากการให้ความรู้ดังกล่าวแล้ว ศูนย์ฯ ยังมีเป้าหมายในการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาดึงดูดคนรุ่นใหม่ให้สนใจมาฝึกฝนฝีมือช่างและทักษะอื่นๆ ด้วย

        เนื่องด้วยผู้ประกอบการ SME ในอุตสาหกรรมนาฬิกาและเครื่องประดับทั่วโลก คิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 70% ของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมนี้ จึงถือเป็นหัวใจสำคัญของอุตสาหกรรมนี้ ที่จะมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจ ด้วยการนำแนวทาง SDG มาสร้างความร่วมมือร่วมกัน เร่งให้เกิดการทำธุรกิจที่มีความรับผิดชอบ มีความโปร่งใส และการดำเนินงานที่คำนึงถึงความยั่งยืน ทั้งนี้ โครงการ WJI 2030 จะเริ่มคณะทำงานในเดือนมีนาคม 2023 นี้

 

ภาพการลงนามก่อตั้งโครงการ WJI 2030 จาก https://www.wjinitiative2030.org

        การสร้างขีดความสามารถผ่านการศึกษาและนำนวัตกรรมมาใช้ ไม่เพียงเป็นเครื่องมือพัฒนาผู้ประกอบการ SME ในอุตสาหกรรมนาฬิกาและเครื่องประดับ ให้สามารถก้าวไปตามแนวทางความยั่งยืนได้ แต่ยังเป็นการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างห่วงโซ่คุณค่าให้เกิดขึ้นตลอดทั้งอุตสาหกรรมด้วย


จัดทำโดย นายพุทธิพร วิชัยดิษฐ

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 


ข้อมูลอ้างอิง


1) Rapaport. 2023. Joint Sustainability Project Puts Focus on Small Businesses. [Online]. Available at: https://rapaport.com/news/joint-sustainability-project-puts-focus-on-small-businesses. (Retrieved February 16,2023).
2) Watch & Jewellery Initiative 2030. 2023. WJI 2030 launches SME SDG 2030 Solutions Lab with United Nations Global Compact. [Online]. Available at: https://www.wjinitiative2030.org. (Retrieved February 16,2023).
3) Watch & Jewellery Initiative 2030. 2022. GIA Joins Watch & Jewellery Initiative 2030. [Online]. Available at: https://www.wjinitiative2030.org/gia-joins-watch-jewellery-initiative-2030. (Retrieved February 17,2023).
4) RJC NEWS. 2021. CARTIER, KERING AND RJC LAUNCH ‘WATCH & JEWELLERY INITIATIVE 2030. [Online]. Available at: https://responsiblejewellery.com. (Retrieved February 17,2023).

เอกสารแนบ


ความคิดเห็น


เราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ นโยบายคุกกี้   ตั้งค่า ยอมรับ

×
140 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 4 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์: 0 2634 4999 ต่อ 444
โทรสาร: 0 2634 4970