Free Publications

เอกสารด้านการตลาดอัญมณีและเครื่องประดับ

ปี 2556

GIT Trade Review 2012 (ฉบับภาษาไทย)

ในภาพรวมมูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทยขยายตัวร้อยละ 9.91 ขณะที่มูลค่าการนำเข้าลดลงร้อยละ 31.72 โดยทองคำที่ยังมิได้ขึ้นรูปหรือทองคำกึ่งสำเร็จรูปยังคงเป็นสินค้าหลักทั้งในด้านการส่งออกและนำเข้า แต่หากนำมูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยหักออกด้วยมูลค่าส่งออกทองคำฯ จะพบว่าขยายตัวจากปีก่อนหน้าร้อยละ 4.29 อย่างไรก็ตาม มูลค่าการส่งออกในปี 2556 อาจมีแนวโน้มเติบโตลดลงจากปีนี้ จากปัจจัยลบทางเศรษฐกิจโลกที่คาดว่าจะเผชิญกับภาวะชะลอตัวลงอีกและค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น

ปี 2555

GIT Trade Review Issue 2/2012 (ฉบับภาษาไทย)

สหพันธรัฐรัสเซีย (Russian Federation) เป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศตลาดใหม่ที่มีศักยภาพซึ่งถูกรวมไว้ในกลุ่มประเทศ BRIC นอกเหนือไปจากบราซิล อินเดีย และจีน รัสเซียมีระดับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยู่ในเกณฑ์ดี โดยเฉลี่ยราวร้อยละ 7 ต่อปี

GIT Trade Review Issue 1/2012 (ฉบับภาษาไทย)

ในภาพรวมมูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทยขยายตัวเพียงร้อยละ 1.21 ขณะที่มูลค่าการนำเข้าเติบโตถึงร้อยละ 86.70 โดยทองคำที่ยังมิได้ขึ้นรูปหรือทองคำกึ่งสำเร็จรูปยังคงเป็นสินค้าหลักทั้งในด้านการส่งออกและนำเข้า แต่หากนำมูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยหักออกด้วยมูลค่าส่งออกทองคำฯ จะพบว่าขยายตัวจากปีก่อนหน้าถึงร้อยละ 18.42 อย่างไรก็ตาม มูลค่าการส่งออกในปี 2555 อาจมีแนวโน้มเติฐโตลดลงจากปีนี้ เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่อาจจะชะลอตัวลงอีกและเข้าสู่ภาวะถดถอยรอบใหม่

ปี 2554

GIT Trade Review Issue 3/2011 (ฉบับภาษาไทย)

ออสเตรเลียเป็นประเทศพัฒนาแล้วที่มีเสถียรภาพและความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและการเมืองสูง มีการเติบโต ทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องด้วยอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 2.77 ต่อปีในช่วงปี 2549-2553 และคาดว่าในปี 2554-2555 จะมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงราวร้อยละ 2.97 และ 3.48 ตามลำดับ

GIT Trade Review Issue 2/2011 (ฉบับภาษาไทย)

อินเดียเป็นประเทศที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจขยายตัวในแนวบวกอย่างต่อเนื่อง โดยอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเฉลี่ยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (2548-2552) อยู่ที่ร้อยละ 7.9 และยังขยายตัวสูงถึงร้อยละ 10.4 ในปี 2553 สูงกว่าประเทศมหาอำ นาจทางเศรษฐกิจเดิมอย่างเช่นสหรัฐฯ และสหภาพยุโรป

GIT Trade Review Issue 1/2011 (ฉบับภาษาไทย)

ในภาพรวมมูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทยเติบโตร้อยละ 9.92 ในขณะที่มูลค่าการนำเข้าเติบโตถึงร้อยละ 63.73 โดยทองคำที่ยังมิได้ขึ้นรูปหรือทองคำกึ่งสำเร็จรูปยังคงเป็นสินค้าหลักทั้งในด้านการส่งออกและนำเข้า

ปี 2553

GIT Trade Review Issue 3/2010 (ฉบับภาษาไทย)

อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของไทย เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้เข้าประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อมนับแสนล้านบาทต่อปี ปัจจุบันอัญมณีและเครื่องประดับเป็นสินค้าส่งออกหลักของไทยประเภทหนึ่ง มีมูลค่าการส่งออกสูงอยู่ในอันดับที่ 3

GIT Trade Review Issue 2/2010 (ฉบับภาษาไทย)

ภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรเป็นภาษีทางอ้อมประเภทหนึ่งที่จัดเก็บจากฐานการบริโภคทั่วไป เริ่มใช้บังคับตั้งแต่วันที่1 มกราคม 2535 แทนภาษีการค้าที่ถูกยกเลิกไป โดยผู้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้แก่ผู้ขายสินค้าและผู้ให้บริการในทางธุรกิจหรือวิชาชีพในราชอาณาจักร (ตามกฎหมายเรียกว่าผู้ประกอบการ) และผู้นำเข้าสินค้า ทั้งนี้ไม่ว่าชนิดใด ทอดใด และไม่ว่าจะประกอบกิจการในรูปของบุคคลธรรมดา บริษัท ห้างหุ้นส่วน หรือรัฐวิสาหกิจ ฯลฯ ทั้งนี้ปัจจุบันเรียกเก็บในอัตราร้อยละ 7

GIT Trade Review Issue 1/2010 (ฉบับภาษาไทย)

มูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยในปี 2552 ขยายตัวราวร้อยละ 22 ในขณะที่มูลค่าการนำเข้าลดลงถึงราวร้อยละ 34 ส่งผลให้ประเทศไทยได้ดุลการค้าสินค้าในหมวดอัญมณีและเครื่องประดับอยู่ถึง 127,685.69 ล้านบาท

ปี 2552

GIT Trade Review Issue 4/2009 (ฉบับภาษาไทย)

อาเซียน (Association of South East Asian Nations:ASEAN) คือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งได้สถาปนาขึ้นตามปฏิญญาอาเซียนเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 ประกอบด้วยสมาชิกแรกเริ่ม 5 ประเทศคือ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ และราชอาณาจักรไทย

เราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ นโยบายคุกกี้   ตั้งค่า ยอมรับ

×
140 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 4 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์: 0 2634 4999 ต่อ 444
โทรสาร: 0 2634 4970