Free Publications

เอกสารด้านการตลาดอัญมณีและเครื่องประดับ

ปี 2561

ASEAN Gem and Jewelry Review Issue 1/2018

The publication provides in-depth information on ASEAN Gem and Jewelry in various aspects. Related topics include Thailand Aims to Become the World’s Gem and Jewelry Trading Hub within 5 Years, Malaysia Gold Jewelry Manufacturing Potential, Major Gem and Jewelry Production Sources in ASEAN Countries, Myanmar Gem Production and Trading After US Lifting of Jade Act 2008, etc.

ปี 2560

ASEAN Gem and Jewelry Review Issue 2/2017

The publication provides in-depth information on ASEAN Gem and Jewelry in various aspects. Related topics include Gold Trading and Consumption in CLMV, Right Strategy for ASEAN Gen Y, Indonesia: ASEAN’s Emerging Jewelry Manufacturing Center, Major Gem and Jewelry Trading Districts in ASEAN, etc.

สถานการณ์การนำเข้าส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทย ปี 2559

ในภาพรวมมูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทยเติบโตได้ร้อยละ 29.60 ขณะที่มูลค่าการนำเข้าลดลงร้อยละ 12.90 โดยทองคำที่ยังมิได้ขึ้นรูปหรือทองคำกึ่งสำเร็จรูปยังคงเป็นสินค้าหลักทั้งในด้านการส่งออกและนำเข้า แต่หากพิจารณามูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยไม่รวมทองคำฯ จะพบว่าลดลงจากปีก่อนหน้าร้อยละ 3.03 อย่างไรก็ตาม มูลค่าการส่งออกในปี 2560 มีแนวโน้มขยายตัวดีขึ้นจากปี 2559 จากปัจจัยบวกเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้นจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศมหาอำนาจขนาดใหญ่อย่างสหรัฐฯ และจีน รวมถึงเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปและญี่ปุ่นที่ปรับตัวในทิศทางดีขึ้นมาตั้งแต่ปลายปี 2559 อีกทั้งมีมาตรการภาครัฐช่วยสนุบสนุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแก่ผู้ประกอบการ ขณะที่อาจได้รับปัจจัยลบจากความไม่ชัดเจนในการดำเนินนโยบายของประธานาธิบดีสหรัฐฯ คนใหม่ ซึ่งอาจสร้างความผันผวนให้กับเศรษฐกิจโลกและอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงการเมืองและเศรษฐกิจในสหภาพยุโรป และภัยก่อการร้าย ซึ่งจะฉุดความเชื่อมั่นการบริโภคสินค้าฟุ่มเฟือยอย่างอัญมณีและเครื่องประดับ

ASEAN Gem and Jewelry Review Issue 1/2017

The publication provides in-depth information on ASEAN Gem and Jewelry in various aspects. Related topics include Thailand-Myanmar Colored Stone Trading, E-Commerce: Expanding Opportunities for Thailand and ASEAN, A Decade of Journey of Vietnam Jewelry Manufacturing Industry, Major Sources of Raw Materials in ASEAN, etc.

ปี 2559

GIT Trade Review 2015 (ฉบับภาษาไทย)

ในภาพรวมมูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทยขยายตัวร้อยละ 14.68 ขณะที่มูลค่าการนําเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.87 โดยทองคําที่ยังมิได้ขึ้นรูปหรือทองคํากึ่งสําเร็จรูปเป็นสินค้าหลักทั้งในการส่งออกและการนําเข้า แต่หากพิจารณามูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยไม่รวมทองคําฯ จะพบว่าขยายตัวจากปีก่อนหน้าร้อยละ 3.62 อย่างไรก็ตามมูลค่าการส่งออกในปี 2559 มีแนวโนมเติบโตในระดับใกล้เคียงกับปี 2558 จากปัจจัยลบทางเศรษฐกิจของโลกและประเทศคู่ค้าสําคัญที่ฟื้นตัวอย่างล่าช้า ขณะที่ได้รับปัจจัยบวกจากค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลง และราคาวัตถุดิบที่ทรงตัวอยู่ในระดับค่อนข้างตํ่า

ปี 2558

GIT Trade Review 2014 (ฉบับภาษาไทย)

ในภาพรวมมูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทยขยายตัวร้อยละ 5.79 ขณะที่มูลค่าการนําเข้าลดลงถึง ร้อยละ 45.26 โดยเครื่องประดับแท้เป็นสินค้าส่งออกรายการสําคัญ ส่วนทองคําที่ยังมิได้ขึ้นรูปหรือทองคํากึ่งสําเร็จรูปเป็น สินค้าหลักในการนําเข้า แต่หากพิจารณามูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยไม่รวมทองคําฯ จะพบว่าขยายตัวจาก ปีก่อนหน้าร้อยละ 13.43 อย่างไรก็ตาม มูลค่าการส่งออกในปี 2558 มีแนวโน้มเติบโตในอัตราลดลงจากปี 2557 แม้เศรษฐกิจ สหรัฐจะฟื้นตัวแต่จากปัจจัยลบทางเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าสําคัญชะลอตัวลง และค่าเงินสกุลหลักของโลกที่ผันผวนสูง

ปี 2557

GIT Trade Review 2013 (ฉบับภาษาไทย)

ในภาพรวมมูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทยลดลงร้อยละ 25.05 ขณะที่มูลค่าการนำเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.94 โดยเครื่องประดับแท้เป็นสินค้าส่งออกรายการสำคัญ ส่วนทองคำที่ยังมิได้ขึ้นรูปหรือทองคำกึ่งสำเร็จรุปยังคงเป็นสินค้าหลักในการนำเข้า แต่หากพิจารณามูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยไม่รวมทองคำฯ จะพบว่าขยายตัวจากปีก่อนหน้าร้อยละ 2.43 อย่างไรก็ตาม มูลค่าการส่งออกในปี 2557 มีแนวโน้มเติบโตสูงขึ้นจากปี 2556 จากปัจจัยบวกทางเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าหลักของไทยที่กำลังฟื้นตัวต่อเนื่อง และเงินบาทที่อ่อนค่าลง

ปี 2556

GIT Trade Review 2012 (ฉบับภาษาไทย)

ในภาพรวมมูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทยขยายตัวร้อยละ 9.91 ขณะที่มูลค่าการนำเข้าลดลงร้อยละ 31.72 โดยทองคำที่ยังมิได้ขึ้นรูปหรือทองคำกึ่งสำเร็จรูปยังคงเป็นสินค้าหลักทั้งในด้านการส่งออกและนำเข้า แต่หากนำมูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยหักออกด้วยมูลค่าส่งออกทองคำฯ จะพบว่าขยายตัวจากปีก่อนหน้าร้อยละ 4.29 อย่างไรก็ตาม มูลค่าการส่งออกในปี 2556 อาจมีแนวโน้มเติบโตลดลงจากปีนี้ จากปัจจัยลบทางเศรษฐกิจโลกที่คาดว่าจะเผชิญกับภาวะชะลอตัวลงอีกและค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น

ปี 2555

GIT Trade Review Issue 2/2012 (ฉบับภาษาไทย)

สหพันธรัฐรัสเซีย (Russian Federation) เป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศตลาดใหม่ที่มีศักยภาพซึ่งถูกรวมไว้ในกลุ่มประเทศ BRIC นอกเหนือไปจากบราซิล อินเดีย และจีน รัสเซียมีระดับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยู่ในเกณฑ์ดี โดยเฉลี่ยราวร้อยละ 7 ต่อปี

GIT Trade Review Issue 1/2012 (ฉบับภาษาไทย)

ในภาพรวมมูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทยขยายตัวเพียงร้อยละ 1.21 ขณะที่มูลค่าการนำเข้าเติบโตถึงร้อยละ 86.70 โดยทองคำที่ยังมิได้ขึ้นรูปหรือทองคำกึ่งสำเร็จรูปยังคงเป็นสินค้าหลักทั้งในด้านการส่งออกและนำเข้า แต่หากนำมูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยหักออกด้วยมูลค่าส่งออกทองคำฯ จะพบว่าขยายตัวจากปีก่อนหน้าถึงร้อยละ 18.42 อย่างไรก็ตาม มูลค่าการส่งออกในปี 2555 อาจมีแนวโน้มเติฐโตลดลงจากปีนี้ เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่อาจจะชะลอตัวลงอีกและเข้าสู่ภาวะถดถอยรอบใหม่

×
140 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 4 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์: 0 2634 4999 ต่อ 444
โทรสาร: 0 2634 4970