Free Publications

เอกสารด้านการตลาดอัญมณีและเครื่องประดับ

ปี 2562

GIT Gem & Jewelry Review Issue 2/2019

The publication provides in-depth information on Global Gem and Jewelry in various aspects. Related topics include Global Colored Stone Outlook Through Challenges, Luxury Market: Opportunity and Alternative for Gem and Jewelry Business, Technological Innovation: The Crucial Advantage for Gem and Jewelry Business, etc.

GIT Gem & Jewelry Review Issue 1/2019

The publication provides in-depth information on Global Gem and Jewelry in various aspects. Related topics include Challenges and Outlooks of Global Gem and Jewelry Market 2019, Jewelry and Technology: Beauty and Value of Your Choice, Raising Niche Market Sales with Handmade Jewelry, Ruby: The King of Gems, Global Colored Stone Source Map, etc.

ปี 2561

ASEAN Gem and Jewelry Review Issue 2/2018

The publication provides in-depth information on ASEAN Gem and Jewelry in various aspects. Related topics include Jewelry with Identity...Thailand's Precious Heritage, E–Commerce Potential in CLMV and ASEAN, Golden Opportunity...Gold and Gold Jewelry in Cambodia, Gem and Jewelry Shopping Spots in Thailand, etc.

Thailand’s Gem and Jewelry Guide Book

ทำความรู้จักอัญมณีประเภทต่างๆ และการเลือกซื้ออัญมณีแต่ละชนิด รวมถึงย่านช้อปปิ้งสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับในประเทศไทย ตลอดจนรายชื่อร้านค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยที่ได้รับการรับรองด้านมาตรฐานคุณภาพสินค้าซึ่งสามารถเลือกซื้อสินค้าด้วยความมั่นใจ

สถานการณ์การนำเข้าส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทย ปี 2560

ในภาพรวมมูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทยลดลงร้อยละ 9.92 ขณะที่มูลค่าการนำเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 75.19 โดยทองคำที่ยังมิได้ขึ้นรูปหรือทองคำกึ่งสำเร็จรูปเป็นสินค้าหลักทั้งในด้านการส่งออกและนำเข้า แต่หากพิจารณามูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยไม่รวมทองคำฯ จะพบว่าขยายตัวสูงขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 2.15 อย่างไรก็ดี มูลค่าการส่งออกในปี 2561 มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นจากปี 2560 จากปัจจัยบวกเศรษฐกิจและการค้าโลกโดยรวมทยอยฟื้นตัว ทำให้กำลังซื้อบางส่วนกลับมา อีกทั้งภาครัฐดำเนินมาตรการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ผู้ประกอบการไทยเพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็นศูนย์กลางการค้าโลกในอีก 5 ปีข้างหน้า ขณะที่อาจได้รับปัจจัยเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของนโยบายการค้าของสหรัฐฯ และการเมืองในยุโรป ความขัดแย้งระหว่างประเทศ ภัยธรรมชาติ และภัยก่อการร้าย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภค รวมถึงค่าเงินบาทที่มีแนวโน้มแข็งค่า และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

ASEAN Gem and Jewelry Review Issue 1/2018

The publication provides in-depth information on ASEAN Gem and Jewelry in various aspects. Related topics include Thailand Aims to Become the World’s Gem and Jewelry Trading Hub within 5 Years, Malaysia Gold Jewelry Manufacturing Potential, Major Gem and Jewelry Production Sources in ASEAN Countries, Myanmar Gem Production and Trading After US Lifting of Jade Act 2008, etc.

ปี 2560

ASEAN Gem and Jewelry Review Issue 2/2017

The publication provides in-depth information on ASEAN Gem and Jewelry in various aspects. Related topics include Gold Trading and Consumption in CLMV, Right Strategy for ASEAN Gen Y, Indonesia: ASEAN’s Emerging Jewelry Manufacturing Center, Major Gem and Jewelry Trading Districts in ASEAN, etc.

สถานการณ์การนำเข้าส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทย ปี 2559

ในภาพรวมมูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทยเติบโตได้ร้อยละ 29.60 ขณะที่มูลค่าการนำเข้าลดลงร้อยละ 12.90 โดยทองคำที่ยังมิได้ขึ้นรูปหรือทองคำกึ่งสำเร็จรูปยังคงเป็นสินค้าหลักทั้งในด้านการส่งออกและนำเข้า แต่หากพิจารณามูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยไม่รวมทองคำฯ จะพบว่าลดลงจากปีก่อนหน้าร้อยละ 3.03 อย่างไรก็ตาม มูลค่าการส่งออกในปี 2560 มีแนวโน้มขยายตัวดีขึ้นจากปี 2559 จากปัจจัยบวกเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้นจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศมหาอำนาจขนาดใหญ่อย่างสหรัฐฯ และจีน รวมถึงเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปและญี่ปุ่นที่ปรับตัวในทิศทางดีขึ้นมาตั้งแต่ปลายปี 2559 อีกทั้งมีมาตรการภาครัฐช่วยสนุบสนุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแก่ผู้ประกอบการ ขณะที่อาจได้รับปัจจัยลบจากความไม่ชัดเจนในการดำเนินนโยบายของประธานาธิบดีสหรัฐฯ คนใหม่ ซึ่งอาจสร้างความผันผวนให้กับเศรษฐกิจโลกและอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงการเมืองและเศรษฐกิจในสหภาพยุโรป และภัยก่อการร้าย ซึ่งจะฉุดความเชื่อมั่นการบริโภคสินค้าฟุ่มเฟือยอย่างอัญมณีและเครื่องประดับ

ASEAN Gem and Jewelry Review Issue 1/2017

The publication provides in-depth information on ASEAN Gem and Jewelry in various aspects. Related topics include Thailand-Myanmar Colored Stone Trading, E-Commerce: Expanding Opportunities for Thailand and ASEAN, A Decade of Journey of Vietnam Jewelry Manufacturing Industry, Major Sources of Raw Materials in ASEAN, etc.

ปี 2559

GIT Trade Review 2015 (ฉบับภาษาไทย)

ในภาพรวมมูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทยขยายตัวร้อยละ 14.68 ขณะที่มูลค่าการนําเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.87 โดยทองคําที่ยังมิได้ขึ้นรูปหรือทองคํากึ่งสําเร็จรูปเป็นสินค้าหลักทั้งในการส่งออกและการนําเข้า แต่หากพิจารณามูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยไม่รวมทองคําฯ จะพบว่าขยายตัวจากปีก่อนหน้าร้อยละ 3.62 อย่างไรก็ตามมูลค่าการส่งออกในปี 2559 มีแนวโนมเติบโตในระดับใกล้เคียงกับปี 2558 จากปัจจัยลบทางเศรษฐกิจของโลกและประเทศคู่ค้าสําคัญที่ฟื้นตัวอย่างล่าช้า ขณะที่ได้รับปัจจัยบวกจากค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลง และราคาวัตถุดิบที่ทรงตัวอยู่ในระดับค่อนข้างตํ่า

เราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ นโยบายคุกกี้   ตั้งค่า ยอมรับ

×
140 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 4 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์: 0 2634 4999 ต่อ 444
โทรสาร: 0 2634 4970