Free Publications

เอกสารด้านการตลาดอัญมณีและเครื่องประดับ

ปี 2565

GIT Gem and Jewelry Review Issue 2/2022

หลายประเทศที่มีเศรษฐกิจเข้มแข็งสามารถฟื้นตัวจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ โดยเกิดโอกาสใหม่ๆ จากการที่เทคโนโลยีดิจิทัลกลายเป็นช่องทางหลักที่ใช้ในการสื่อสาร ซึ่งภาคธุรกิจการค้าต่างใช้ช่องทางออนไลน์ในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อสร้างการเข้าถึงผู้บริโภค ทั้งยังมีการขยายโอกาสทางธุรกิจทั้งในแบบเจาะกลุ่มที่เป็นกำลังซื้อหลักของตลาดอย่างคนยุคดิจิทัล ซึ่งประเด็นดังกล่าวจะมีเนื้อหาอย่างไร อ่านได้ในหัวข้อ “Metaverse โอกาส หรือ ความเสี่ยงสำหรับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ” นอกจากนี้ การเข้ามาของยุคดิจิทัลเข้ามาเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตตลอดจนการทำธุรกิจให้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับอย่างไร มีประเด็นใดที่ควรจับตามอง ตามอ่านได้เช่นเดียวกับเนื้อหาที่น่าสนใจในเล่มนี้

GIT Gem and Jewelry Review Issue 1/2022

ในรอบปี 2021 ที่ผ่านมา หลายประเทศที่มีเศรษฐกิจเข้มแข็งสามารถฟื้นตัวจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ โดยเกิดโอกาสใหม่ๆ จากการที่เทคโนโลยีดิจิทัลกลายเป็นช่องทางหลักที่ใช้ในการสื่อสาร ซึ่งภาคธุรกิจการค้าต่างใช้ช่องทางออนไลน์ในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อสร้างการเข้าถึงผู้บริโภค ทั้งยังมีการขยายโอกาสทางธุรกิจทั้งในแบบเจาะกลุ่มที่เป็นกำลังซื้อหลักของตลาดอย่างคนยุคดิจิทัล ซึ่งประเด็นดังกล่าวจะมีเนื้อหาอย่างไร อ่านได้ในหัวข้อ “โอกาสและความท้าทายของอัญมณีและเครื่องประดับหลังโควิด-19” แม้ว่าในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ตลาดค้าอัญมณีโลกจะชะลอตัวลง จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่แนวโน้มตลาดอัญมณีกลุ่ม Big 4 ยังคงสดใส ซึ่งจะมีแนวทางการเติบโตอย่างไร สามารถอ่านเนื้อหาได้ใน “อัญมณี Big 4 ได้แก่ เพชร ทับทิม แซปไฟร์ และมรกต” นอกจากนี้ การเข้ามาของยุคดิจิทัลเข้ามาเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตตลอดจนการทำธุรกิจให้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จาก New Normal สู่เทรนด์ Next Normal จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับอย่างไร มีประเด็นใดที่ควรจับตามอง ตามอ่านได้เช่นเดียวกับเนื้อหาที่น่าสนใจในเล่มนี้

ปี 2564

GIT Gem and Jewelry Review Issue 2/2021

ท่ามกลางห้วงเวลาการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในหลายระลอก นำพามาซึ่งความเปลี่ยนแปลงหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นกระแสความใส่ใจในธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่กระตุ้นให้การใช้แนวทางสู่ความยั่งยืนกลายเป็นเทรนด์ที่ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญ รวมทั้งแวดวงอัญมณีและเครื่องประดับ ที่นำ เศรษฐกิจหมุนเวียนสู่ความยั่งยืน มาปรับใช้ นอกจากนี้ ผู้คนต่างหันมาใส่ใจตัวเองกันมากขึ้น มีความต้องการสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากขึ้น ซึ่งผู้บริโภคกลุ่ม Young Old หรือ "YOLD” ถือเป็นอีกกลุ่มตัวอย่างที่น่าสนใจ เช่นเดียวกับอีกหลายประเด็นทั้งข้อมูลเศรษฐกิจ สถิติการค้าโลก และข่าวสารอัพเดท ที่รวมมาไว้ใน GIT Gem & Jewelry Review ฉบับ 2/2021

GIT Gem and Jewelry Review Issue 1/2021

อัพเดทข่าวสารความรู้ในแวดวงอัญมณีและเครื่องประดับรับปีวัว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกระแสจริยธรรมความโปร่งใส และความยั่งยืนกลายเป็นเรื่องที่พูดถึงเป็นอย่างมากในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่กระตุ้นให้ผู้คนหันมาใส่ใจตัวเองและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กัน หรือการพึ่งพาตนเองด้วยการสร้างแบรนด์ในประเทศให้เข้มแข็งทดแทนการนำเข้า และอีกหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจ รวมถึงข้อมูลเศรษฐกิจและสถิติการค้าโลก พร้อมทั้งการเลือกอัญมณีตามเทรนด์สีของ Pantone ปี 2021

ปี 2563

GIT Gem and Jewelry Review Issue 2/2020

The publication provides in-depth information on Global Gem and Jewelry in various aspects. Related topics include Post-COVID World and the New Normal of Gem and Jewelry Business, Online World & Gem and Jewelry Business in the New Normal Era, World's Top 10 Gold Producers, Global Economic Data, Global Trade Statistics, Gem & Jewelry Guide and Global Update.

GIT Gem & Jewelry Review Issue 1/2020

The publication provides in-depth information on Global Gem and Jewelry in various aspects. Related topics include Gem and Jewelry Traders Hasten Adaption to Tackle Disrupted Business World, Understanding Digital-Generation Customers, Jewelry Designs: Inspiration with Added Value, The World's Top Diamond Producing Countries, Diamond: Treasured Gemstone and Global Update.

คู่มือข้อควรปฏิบัติ และข้อควรหลีกเลี่ยง

CIBJO ได้จัดทำคู่มือชี้แจงข้อควรปฏิบัติและข้อควรหลีกเลี่ยง เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการคำนึงถึงความถูกต้องในการดำเนินธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ

ปี 2562

GIT Gem & Jewelry Review Issue 2/2019

The publication provides in-depth information on Global Gem and Jewelry in various aspects. Related topics include Global Colored Stone Outlook Through Challenges, Luxury Market: Opportunity and Alternative for Gem and Jewelry Business, Technological Innovation: The Crucial Advantage for Gem and Jewelry Business, etc.

GIT Gem & Jewelry Review Issue 1/2019

The publication provides in-depth information on Global Gem and Jewelry in various aspects. Related topics include Challenges and Outlooks of Global Gem and Jewelry Market 2019, Jewelry and Technology: Beauty and Value of Your Choice, Raising Niche Market Sales with Handmade Jewelry, Ruby: The King of Gems, Global Colored Stone Source Map, etc.

ปี 2561

ASEAN Gem and Jewelry Review Issue 2/2018

The publication provides in-depth information on ASEAN Gem and Jewelry in various aspects. Related topics include Jewelry with Identity...Thailand's Precious Heritage, E–Commerce Potential in CLMV and ASEAN, Golden Opportunity...Gold and Gold Jewelry in Cambodia, Gem and Jewelry Shopping Spots in Thailand, etc.

เราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ นโยบายคุกกี้   ตั้งค่า ยอมรับ

×
140 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 4 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์: 0 2634 4999 ต่อ 444
โทรสาร: 0 2634 4970