Free Publications

เอกสารด้านการตลาดอัญมณีและเครื่องประดับ

ปี 2553

GIT Trade Review Issue 1/2010 (ฉบับภาษาไทย)

มูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยในปี 2552 ขยายตัวราวร้อยละ 22 ในขณะที่มูลค่าการนำเข้าลดลงถึงราวร้อยละ 34 ส่งผลให้ประเทศไทยได้ดุลการค้าสินค้าในหมวดอัญมณีและเครื่องประดับอยู่ถึง 127,685.69 ล้านบาท

ปี 2552

GIT Trade Review Issue 4/2009 (ฉบับภาษาไทย)

อาเซียน (Association of South East Asian Nations:ASEAN) คือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งได้สถาปนาขึ้นตามปฏิญญาอาเซียนเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 ประกอบด้วยสมาชิกแรกเริ่ม 5 ประเทศคือ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ และราชอาณาจักรไทย

GIT Trade Review Issue 3/2009 (ฉบับภาษาไทย)

นับตั้งแต่วิกฤติการณ์ทางการเงินซึ่งมีจุดเริ่มจากภาคการเงินของสหรัฐอเมริกาได้ก่อตัวขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมเมื่อปลายปี2551 ภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นยุโรป เอเชีย หรือตะวันออกกลาง ต่างได้รับผลกระทบโดยถ้วนหน้า อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ล้วนชะลอตัว ลงอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

GIT Trade Review Issue 2/2009 (ฉบับภาษาไทย)

สาธารณรัฐมาดากัสการ์(Republic of Madagascar) เป็นเกาะในมหาสมุทรอินเดีย ขนาดพื้นที่ 587,713 ตาราง-กิโลเมตร (เกาะที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสี่ของโลก) ตั้งอยู่ทางตะวันออกของทวีปแอฟริกา มีช่องแคบโมซัมบิกคั่นระหว่างเกาะกับฝั่งทวีปแอฟริกาห่างกันเพียง 400 กิโลเมตร

GIT Trade Review Issue 1/2009 (ฉบับภาษาไทย)

มูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยในปี 2551 ขยายตัวราวร้อยละ 48 ในขณะที่มูลค่าการนำเข้าขยายตัวสูงถึงกว่า 1.12 เท่า ส่งผลให้ประเทศไทยขาดดุลการค้าสินค้าในหมวดอัญมณีและเครื่องประดับอยู่ถึง 37,937.15 ล้านบาท

GIT Trade Review Special Issue

สหรัฐอเมริกาเป็นตลาดอัญมณีและเครื่องประดับที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกในปี 2549 มีมูลค่าการค้าในตลาด 63,000 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยครึ่งหนึ่งเป็นมูลค่าการค้าเพชรและเครื่องประดับเพชร อีกร้อยละ 40 เป็นการค้าเครื่องประดับทองคำ

ปี 2551

GIT Trade Review Issue 4/2008 (ฉบับภาษาไทย)

การประกาศบังคับใช้กฎหมาย Tom Lantos Block Burmese JADE (Junta’s Anti-Democratic Efforts) Act of 2008 หรือที่เรียกอย่างย่อว่า JADE Act 2008 ซึ่งลงนามโดยประธานาธิบดีจอร์จ ดับเบิลยู บุช เมื่อปลายเดือนกรกฎาคม 2551 เพื่อห้ามนำทับทิมและหยกจากพม่ารวมถึงเครื่องประดับที่มีทับทิมและหยกจากพม่าเป็นส่วนประกอบเข้ามายังสหรัฐอเมริกาทั้งจากประเทศพม่า โดยตรงและผ่านประเทศที่สาม

GIT Trade Review Issue 3/2008 (ฉบับภาษาไทย)

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นประเทศผู้บริโภคและผู้นำเข้าสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่สำคัญลำดับต้นๆ ของโลก แต่ละปีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีความต้องการบริโภคสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับสูงกว่า 20 พันล้านเหรียญสหรัฐซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ

GIT Trade Review Issue 2/2008 (ฉบับภาษาไทย)

อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับอินเดียมีวิวัฒนาการมาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 8 ที่มีการขุดพบเพชรเม็ดแรกของโลกในรัฐอานธรประเทศซึ่งอยู่ทางตอนกลางของประเทศ

GIT Trade Review Issue 1/2008 (ฉบับภาษาไทย)

การค้าอัญมณีและเครื่องประดับของประเทศไทยตามพิกัดศุลกากรตอนที่ 71 ในระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม ปี 2550 มีมูลค่ารวม 332,286.31 ล้านบาท เพิ่มจาก 293,969.43 ล้านบาท ของช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้า คิดเป็นอัตราการขยายตัวร้อยละ 13.03

เราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ นโยบายคุกกี้   ตั้งค่า ยอมรับ

×
140 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 4 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์: 0 2634 4999 ต่อ 444
โทรสาร: 0 2634 4970