Free Publications

เอกสารด้านการตลาดอัญมณีและเครื่องประดับ

ปี 2552

GIT Trade Review Special Issue

สหรัฐอเมริกาเป็นตลาดอัญมณีและเครื่องประดับที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกในปี 2549 มีมูลค่าการค้าในตลาด 63,000 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยครึ่งหนึ่งเป็นมูลค่าการค้าเพชรและเครื่องประดับเพชร อีกร้อยละ 40 เป็นการค้าเครื่องประดับทองคำ

ปี 2551

GIT Trade Review Issue 4/2008 (ฉบับภาษาไทย)

การประกาศบังคับใช้กฎหมาย Tom Lantos Block Burmese JADE (Junta’s Anti-Democratic Efforts) Act of 2008 หรือที่เรียกอย่างย่อว่า JADE Act 2008 ซึ่งลงนามโดยประธานาธิบดีจอร์จ ดับเบิลยู บุช เมื่อปลายเดือนกรกฎาคม 2551 เพื่อห้ามนำทับทิมและหยกจากพม่ารวมถึงเครื่องประดับที่มีทับทิมและหยกจากพม่าเป็นส่วนประกอบเข้ามายังสหรัฐอเมริกาทั้งจากประเทศพม่า โดยตรงและผ่านประเทศที่สาม

GIT Trade Review Issue 3/2008 (ฉบับภาษาไทย)

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นประเทศผู้บริโภคและผู้นำเข้าสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่สำคัญลำดับต้นๆ ของโลก แต่ละปีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีความต้องการบริโภคสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับสูงกว่า 20 พันล้านเหรียญสหรัฐซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ

GIT Trade Review Issue 2/2008 (ฉบับภาษาไทย)

อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับอินเดียมีวิวัฒนาการมาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 8 ที่มีการขุดพบเพชรเม็ดแรกของโลกในรัฐอานธรประเทศซึ่งอยู่ทางตอนกลางของประเทศ

GIT Trade Review Issue 1/2008 (ฉบับภาษาไทย)

การค้าอัญมณีและเครื่องประดับของประเทศไทยตามพิกัดศุลกากรตอนที่ 71 ในระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม ปี 2550 มีมูลค่ารวม 332,286.31 ล้านบาท เพิ่มจาก 293,969.43 ล้านบาท ของช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้า คิดเป็นอัตราการขยายตัวร้อยละ 13.03

ปี 2550

GIT Trade Review Issue 3/2007 (ฉบับภาษาไทย)

ญี่ปุ่นเป็นประเทศมหาอำนวจที่มีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกเป็นอันดับสองรองจากสหรัฐอเมริกา และมีบทบาทสำคัญที่สุดในเอเชียในฐานะตลาดที่มีอำนาจซื้อสูง

GIT Trade Review Issue 2/2007 (ฉบับภาษาไทย)

CEPA หรือความตกลงว่าด้วยหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดระหว่างจีนกับฮ่องกง (Mainland and Hong Kong Closer Economic Partnership Arrangement) เป็นการจัดตั้งเขตการค้าเสรีรูปแบบหนึ่งระหว่างจีนและฮ่องกง

GIT Trade Review Issue 1/2007 (ฉบับภาษาไทย)

การค้าอัญมณีและเครื่องประดับของประเทศไทยตามพิกัดอัตราศุลกากรตอนที่ 71 ในระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม ปี 2549 มีมูลค่ารวมถึง 293,969.43 ล้านบาท (7,601.41 ล้านเหรียญสหรัฐ) เพิ่มจาก 292,852.97 ล้านบาท (7,309.30 ล้านเหรียญสหรัฐ) ของช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้าคิดเป็นอัตราการขยายตัวร้อยละ 0.38

×
140 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 4 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์: 0 2634 4999 ต่อ 444
โทรสาร: 0 2634 4970