Polls

ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา

ผู้ประกอบการมีแนวทางปรับธุรกิจอย่างไร หลังจากสถานการณ์โควิด-19 คลี่่คลายลง
วันปิดโหวต : Mar 31, 2022
ปรับกลยุทธ์การตลาดเพิ่มช่องทางออนไลน์มากขึ้น
20%
1 คะแนน
ปรับรูปแบบดีไซน์สินค้าให้เจาะกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย
40%
2 คะแนน
ปรับกลยุทธ์และดีไซน์สินค้าเจาะผู้บริโภคเฉพาะกลุ่ม (Niche Market)
0%
0 คะแนน
ปรับธุรกิจหันมาขยายช่องทางการตลาดในประเทศเพิ่มขึ้น
20%
1 คะแนน
ปรับปรุงร้านค้าเพิ่มนวัตกรรมทางเทคโนโลยีในการจัดแสดงสินค้า
0%
0 คะแนน
หาช่องทางขยายตลาดส่งออกไปยังต่างประเทศ
20%
1 คะแนน
รวมทั้งหมด
5 คะแนน

เราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ นโยบายคุกกี้ ยอมรับ

×
140 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 4 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์: 0 2634 4999 ต่อ 444
โทรสาร: 0 2634 4970