ข้อมูลพื้นฐานอุตสาหกรรม

...
ข้อมูลพื้นฐานอุตสาหกรรม

การนำเข้า-ส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทย

กระบวนการนำเข้าและส่งออกสินค้านั้น มีขั้นตอน เอกสาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายประการ ซึ่งดูยุ่งยากและซับซ้อน ดังนั้น บทความนี้จึงรวบรวมขั้นตอน วิธีการต่างๆ ตลอดจนแบบฟอร์มที่ต้องใช้ เพื่อให้สามารถใช้เป็นหนทางในการทำความเข้าใจวิธีการและขั้นตอนการนำเข้าและส่งออก เพื่อให้ธุรกิจราบรื่นและไม่เป็นอุปสรรคต่อการค้าระหว่างประเทศ


Aug 19, 2020
15

การจัดตั้งธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับในไทย

อัญมณีและเครื่องประดับเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้ให้กับประเทศในแต่ละปีเฉลี่ยเกือบล้านล้านบาท มีการจ้างงานตลอดห่วงโซ่อุปทานกว่าล้านคน และด้วยศักยภาพความพร้อมของไทยจากการเป็นแหล่งวัตถุดิบที่มีวัตถุดิบหลากหลายไหลเวียนมาจากประเทศผู้ผลิตอยู่เสมอ อีกทั้งยังมีช่างฝีมือเจียระไนพลอยสี เพชร และผลิตเครื่องประดับที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ทำให้สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยมีชื่อเสียงติดตลาดโลกมาอย่างยาวนาน จึงดึงดูดทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจจัดตั้งธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับในประเทศไทย


Jun 16, 2020
11

นโยบายการจัดหาอย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible Sourcing) ของ CIBJO

ปัจจุบันสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรต่างๆ นั้นเป็นประเด็นที่คนทั่วโลกไม่อาจมองข้าม และเป็นหัวข้อใหญ่ของคนยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญ รวมไปถึงเป็นอีกปัจจัยในการเลือกซื้อสินค้า ดังนั้น CIBJO จึงได้มีนโยบายการจัดหาอย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible Sourcing) มาเป็นแนวทางให้แก่ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ เพื่อใช้ในการจัดหาสินค้าหรือวัตถุดิบอย่างมีความรับผิดชอบให้ได้มากที่สุด นโยบายนี้มีอะไรบ้าง และเราต้องปฏิบัติอย่างไร สามารถอ่านได้ในบทความนี้


Jun 1, 2020
7

มาตรการภาครัฐเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ

แม้ว่า COVID Disruption จะส่งผลกระทบให้ทุกภาคส่วนต้องรับความเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ ซึ่งนำมาสู่ความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชนในการออกมาตรการ เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ ไม่ว่าจะเป็น เงิน 5,000 พัน แก่บุคคลธรรมดา และการลดภาระหรือพักหนี้แก่ลูกค้าของสถาบันการเงิน นอกจากนี้ ยังมีมาตรการภาครัฐเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมณีละเครื่องประดับ ที่เป็นอีกส่วนหนึ่งให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถเลือกใช้และต่อยอดกับมาตรการอื่นๆ ในการสร้างรากฐานและก้าวต่อไปได้อีกด้วย ซึ่งจะมีมาตรการใดบ้าง สามารถอ่านรายละเอียดได้ในบทความนี้


Apr 28, 2020
5

แนวทางการใช้คำศัพท์เกี่ยวกับเพชร

9 องค์กรชั้นนำในอุตสาหกรรมเพชรจึงได้ร่วมมือกันพัฒนาแนวทางการใช้คำศัพท์เกี่ยวกับเพชรขึ้น เพื่อให้ผู้ค้า และหน่วยงาน และองค์กรในอุตสาหกรรมได้รับข้อมูลที่ชัดเจน และมีประสิทธิภาพสูงสุด คำนิยามของเพชร เพชรสังเคราะห์ และเพชรเลียนแบบนั้นมีนิยามอย่างไรบ้าง สามารถอ่านได้ในบทความนี้


Jan 15, 2020
3

การค้าที่คำนึงถึงความถูกต้องในธุรกิจเพชร พลอยสี ไข่มุก และปะการัง...ข้อควรปฏิบัติและข้อควรหลีกเลี่ยง

คู่มือนี้มีจุดประสงค์เพื่อช่วยให้ผู้ขายเพชร พลอยสี ปะการัง ไข่มุก และ/หรือสินค้าประดิษฐ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าใจถึงภาระความรับผิดชอบที่มีต่อลูกค้า ตลอดจนแนวทางในการติดต่อสื่อสารกับผู้จัดหาสินค้า


Dec 31, 2019
5

ตารางชื่อเรียกอัญมณีภาษาไทย-อังกฤษ-จีน

ชื่อเรียกอัญมณีในภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน ซึ่งผู้ประกอบการสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการสื่อสารกับลูกค้าชาวจีนได้อย่างถูกต้อง


May 8, 2019
2

×
ชั้น 4 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ เลขที่ 140 ถนนสีลมแขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์: 0 2634 4999 ต่อ 444
โทรสาร: 0 2634 4970